Училищно настоятелство

separator

Училищно настоятелство при ОУ Стефан Караджа гр.Варна е регистрирано с Решение по  ф.д. 1747/ 14-06-1999 г. на  Варненски окръжен съд, чиято основна задача е подпомагане на учебно-възпитателния процес и поддържане на материално-техническата база в училището.
През тази година на  Общото събрание на членовете на сдружение с нестопанска цел, Сдружение –Училищно настоятелство на ОУ ‘Стефан Караджа “ - гр. Варна, състояло се на 27-03- 20009 г., в гр. Варна,  ул. Братя Бъкстон № 11 в сградата на  ОУ “Стефан Караджа” ,  освободи от длъжност членовете на Управителния съвет на сдружението. На същото събрание беше избран нов Управителния съвет, съгласно чл. 20 от Устава на сдружението, който ще представлява и управлява сдружението и се състои от 3 /три/ лица, избрани за срок от 5 /пет/ години.
В състава на Управителния съвет влизат:
1. Юлия Русева Костова -  Председател
2. Цветан Начев Начев - Заместник председател
3. Зоя Кирилова Костова - Касиер


Членове

1. Стела Петрова Кубакова
2. Христилия Костова Тончева
3. Янка Илиева Мавродиева 
4. Ралица Константинова Георгиева
5. Мая Тодорова Георгиева
6. Галина Вълева Вълкова 
7. Антония Стоянова Николова – Демирева
8. Деяна Лазарова Георгиева 
9. Ивелина Георгиева Димова
10. Борислав Петров Цонев
11. Илияна Георгиева Николова
12. Божидара Георгиева Николова  

Цели на Училищното настоятелство
- подпомагане на учебно-възпитателния процес
- поддържане на материално-техническата база в училището
- партньор по проекти с училището
Източници на средства на сдружението са имуществените вноски на членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица, спонсорство.
За изпълнението на посочените цели УН се нуждае от повече информация от страна на родителите относно областите, в които могат да бъдат полезни. Ако искате да помогнете, може да изтеглите АНКЕТНА КАРТА за анкетата. Попълнете я и я предайте на членовете на Училищното настоятелство или на кластните ръководители на вашите деца. Очакваме Вашето съдействие за работата на Училищното настоятелство.
Всички ние, които сме членове на това настоятелство го направихме най-напред заради желанието ни да участваме по-активно в училищния живот на нашите деца и след това като членове на училищно настоятелство да имаме възможността и правото да настояваме и подпомагаме подобряването на материално-техническата база и условията, при които учат децата ни, защото те прекарват между 6 и 8 часа в това училище . В училището те се учат не само на знания, учат се и да общуват, да организират задачите си, да поемат отговорност, да се грижат за външният си вид. Усвояването на всички тези знания би било по-приятно, ако мястото, в което децата ни прекарват толкова много време е приветливо и уютно.
Това е училището на нашите деца , за което ние като родители имаме право да настояваме. За по-голямата част от учредителите това е и нашето училище. Затова не сме безразлични към това, как изглежда то. Ние много се гордеем с цялата история, която е възпитавала и нас на патриотизъм. Бихме искали обаче, заедно с училищното ръководство, общинското ръководство и местната общественост да си сътрудничим и да променим визията на нашето училище. Да започнем с материалното, защото за духовното без съмнение добре се грижи педагогическият колектив на училището. Забързани в ежедневието си, ние не забелязваме как растат децата ни. Училището е мястото, което им осигурява различна среда от семейната, какви са децата ни в тази среда, какво искат да ни кажат там, как още да им помогнем да станат по-добри хора?
Тук е мястото да поканим и други родители, както и всички, на които училищния живот на децата ни не е безразличен - станете членове на Училищното настоятелство на ОУ „Стефан Караджа”. Можете да се свържете с нас чрез училищното ръководство, или като потърсите всеки един от учредителите, чиито имена са цитирани по-горе. Членството в сдружението е доброволно.
Кандидатът подава писмена молба до управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав.
Управителният съвет внася молбата за гласуване задължително на следващото заседание на общото събрание. Членството се придобива от датата на решението на общото събрание.

Контакти

separator


Пощенски адрес: гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11 
E-mail: unstkaradja@abv.bg  
Телефони:
0879/ 973 383 - канцелария


Дарителска сметка на Училищното настоятелство:

Общинска Банка АД гр. Варна
BIG 13071183              IBAN  BG31 SOMB 9130 104673 3201
Титуляр Стела Кубакова

 

separator

   
Начало І Прием І История І За училището І Проекти І Настоятелство І Награди І Полезни връзки І Галерия
 
©2019 All rights reserved.
Дизайн и реализация: Искра Иванова