Проекти

separator

Проект „Включващо обучение” 2012-2014 г.

ЗА ПРОЕКТА

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Обща цел
Да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.

Специфични цели

 • Ранно откриване на деца, застрашени от обучителни трудности, и успешното им включване в предучилищното и училищното образование, успешна социализация и интеграция.
 • Повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик.
 • Повишаване на капацитета на специалните училища за деца със сензорни увреждания с оглед изграждането на функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания.
 • Изграждане на нов модел на организация и функциониране на училищата за деца с умствена изостаналост от интернатен тип.
 • Създаване на положителни нагласи в училищната и родителската общност към включващото обучение за постигане на интеграционен ефект.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

 • Деца от 3 до 7 години, застрашени от обучителни трудности.
 • Ученици със специални образователни потребности.
 • Специалисти с педагогически функции (психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора), осъществяващи ресурсно подпомагане
 • Директори, учители, педагогически съветници, родители на децата и учениците от целевите групи.

Дейност 2

Осигуряване на условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение в пилотни общообразователни училища

Поддейности

 • Разработване на критерии и избор на училища, в които ще се изгради пилотен модел за преход от интегрирано към включващо обучение.
 • Оборудване на ресурсните кабинети в училищата с необходимите материали, техника и апаратура.
 • Осигуряване на образователни специализирани софтуерни продукти за обучението на децата и учениците с различни видове увреждания и нарушения.
 • Разработване на методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците с увреждания и на ръководство за работата на училищните екипи с цел изготвяне на индивидуални образователни програми.
 • Обучение на психолозите от училищните екипи в 84-те пилотни училища за екипна работа и изготвяне на рамка на образователна програма.
 • Подбор и назначаване на екип от специалисти за осъществяване на включващото обучение – до 6 души: ресурсни учители, психолог, логопед, учител за работа с деца със зрителни затруднения, учител за работа с деца със слухови увреждания.
 • Разработване на визия за статута и функциите на ресурсните центровете и на логопедичните центрове в контекста на приобщаващото образование.

Още информация за проекта може да прочетете тук.

separator

Да направим училището привлекателно за младите хора

Педагогическият съвет на ОУ”Стефан Караджа” Варна одобри участието в Националната програма за извънкласни форми на работа с учениците Проект BG 051PO 0014.2.05 "Да направим училището привлекателно за младите хора".

От месец октомври 2013 година в училището функционират групи за извънкласни и извънучилищни дейности със следните ръководители:

"Поведение в обществото " 15 ученика - Мариана Георгиева
Здраве” 13 ученика – Десислава Христова
Пътешественик” 11 ученика – Кристина Томова
"Полезна математика" 12 ученика – Евгения Савова
Занимателни игри по математика”10 ученика – Зинаида Маринова
Във вълшебния свят на числата”15 ученика – Виолетка Атанасова
"Арт - студио" 15 ученика – Галина Литвин
"Пея, играя и творя" 15 ученика – Иванка Малинова
"Да изразя себе си чрез танц" 12 ученика – Ваня Кателиева
Славееви гласове” 14 ученика – Иванка Бъчварова
"Компютърен свят" 10 ученика – Зоя Костова

separator

Да направим училището привлекателно за младите хора

Педагогическият съвет на ОУ”Стефан Караджа” Варна одобри участието в Националната програма за извънкласни форми на работа с учениците Проект BG 051PO 0014.2.05 "Да направим училището привлекателно за младите хора".

От месец октомври 2012 година в училището функционират групи за извънкласни и извънучилищни дейности със следните ръководители:

"Млад еколог" 15 ученика - Виолета Атанасова
"Арт - студио" 14 ученика – Галина Литвин
„Славееви гласове” 14 ученика – Иванка Бъчварова
"Природен свят" 15 ученика – Иванка Малинова
"Да изразя себе си чрез танц" 15 ученика – Ваня Кателиева
Занимателни игри по математика”11 ученика – Зинаида Маринова
"Виртуално пътешествие в европейските столици" 15 ученика – Павлина Димитрова
Пътешественик” 12 ученика – Кристина Томова
"Екопътека" 13 ученика – Мариана Димова
"Полезна математика" 15 ученика – Евгения Савова
"Компютърен свят" 11 ученика – Зоя Костова
Здраве” 13 ученика – Десислава Христова
"'Приказен свят" 15 ученика –- венера Лазарова

separator

От месец февруари 2012 година в училището функционират групи за извънкласни и извънучилищни дейности със следните ръководители:

Еко-раница” 15 ученика – Виолетка Атанасова
Славееви гласове” 15 ученика – Иванка Бъчварова
Моят пръв милион на 10 години” 15 ученика – Ваня Кателиева
Занимателни игри по математика”15ученика– Зинаида Маринова
Здраве” 13 ученика – Десислава Христова
Фолклор” 15 ученика – Венера Лазарова
Пътешественик” 14 ученика – Кристина Томова
Нарисувай света” 15 ученика – Галина Костадинова

При желание от страна на фирми за участие в конкурс за обществена поръчка за консумативи и материали да
се посети сайта http://uspeh.mon.bg/?m=4 (ИНСТРУКЦИЯ на проект „Да направим училището привлекателно
за младите хора (УСПЕХ)”)

separator

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ” Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”

За осъществяване на целодневното обучение ОУ „Ст. Караджа“ – гр. Варна кандидатства по националната програма „Училището-територия на учениците“. Целта е създаване на кабинет-център, ориентиран към ученика и различен от класната стая. Кабинет с положителен микроклимат, в който децата ще се чувстват в естествена среда след учебните занимания, ще развиват знанията, уменията и навиците си в единство със свободно общуване, безопасни игри и творческа дейност под контрола на професионални начални учители.

Към програмата в сайта на МОН

separator

   
Начало І Прием І История І За училището І Проекти І Настоятелство І Награди І Полезни връзки І Галерия
 
©2019 All rights reserved.
Дизайн и реализация: Искра Иванова