school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

Обществен съвет

Поименeн  състав на обществения съвет към Основно училище  „Стефан Кардажа“ 2019-2022 година

Основни членове:

  1. Мариета Ковачева- председател  – представител на родителите 
  2. Емилия Георгиева- член  – представител на родителите
  3. Димитринка Матеева - член  – представител на родителите 
  4. Ангелина Дякова- член  – представител на родителите
  5. Милка Паскова  – представител на Община Варна  (финансиращ орган)

Резервни членове:

Лора Тончева  – резервен член на родителите 

Велияна Борисова  – резервен член на родителите

Административното и техническо подпомагане на обществения съвет към Основно училище „Стефан Караджа“ да се осъществява от Мария Маринова Делистоянова – на длъжност Организатор обучение


Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата


ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

/съгласно чл.269 от ЗПУО и чл.16 от Правилника за създаване, устройството и  дейността на обществените съвети към детските градини и училищата/

1.Одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния  отчет на директора за изпълнението ѝ. 

2.Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на  програмите за превенция на ранното напускане на училище, за  предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и  учениците от уязвими групи, както и при обсъждане избора на  ученически униформи. 

3.Предлага политики и мерки за подобряване качеството на  образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на  институцията, външното оценяване - за училищата, и инспектирането  на училището; 

4.Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера  на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му. 

5.Съгласува предложението на директора за разпределение на средствата  от установеното към края на предходната година превишение на  постъпленията над плащанията по бюджета на училището. 

6. Съгласува училищния учебен план. 

7.Участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на  директорите при условията и по реда на държавния образователен  стандарт за статута и професионалното развитие на учителите,  директорите и другите педагогически специалисти. 

8.Съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти,  които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците; 

9.Сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на  дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

10.Дава становище по училищния план-прием; 

11.Участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс  на училищната общност; 

12.Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на  длъжността "директор" в училището. 

13.Участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право  на съвещателен глас.

Copyright © 2022 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди