school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

 

УВАЖАЕМИ, РОДИТЕЛИ (НАСТОЙНИЦИ) НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ „Стефан Караджа"- ВАРНА, 
НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ПРЕДОСТАВЯМЕ
ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК
на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

 

1.  Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование 
2.  Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
3.  Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
4.  Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
5.  Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
6.  Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава 

 

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди