school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

Заявление за записване на ученик

Заявление отсъствия от ЦОУД

Заявление отсъствия до кл. ръководител Ученикът може да отсъства до 15 ( петнадесет)  учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител, но не повече от 5 пет наведнъжЗаявлението се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 1 един учебен ден след връщането на ученика в училище)

Заявление ИУЧ

Заявление постъпване ЦОУД     Заявление постъпване ЦОУД / сборни групи 3 и 4 клас/

Заявление отписване ЦОУД

Заявление и доклад освобождаване от ФВС (заявлението се попълва лично от родител и се предава на кл. ръководител. Доклада се попълва и подава от кл. ръководител в деловодството, след проверка на достоверността на медицинските документи, чрез съгласуване с медицинската сестра в училище)

Заявление за завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава 

Общи сведения за образователните системи /ОС/ в някои страни

Заявление за записване на ученик от чужбина

Декларация от родител за заминаване в чужбина


 

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че е постигната договореност с Регионална дирекция "Социално подпомагане", гр. Варна, за подаване по служебен път на информация за обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) на ученици от област Варна.

Споразумението се отнася за случаите, когато ОРЕС се организира:

   - съгласно заповед на министъра на образованието и науката за паралелка/група, или за образователна институция, или за всички училища в дадена общино;

   - след решение на общински/областен кризисен щаб;

   - при заболеваемост над 750/100 000 в съответната община.


 Във връзка с епидемиологичната обстановка и ограничаване разпространението на КОВИД - 19, Ви молим при необходимост от заявяване на административна услуга - да използвате предоставените за целта възможности в рубриката "ДОКУМЕНТИ"


Служебна бележка за Месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Информация 

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди