school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

Комисията за защита на личните данни е разработила и публикувала на интернет сайта си специализирана секция, посветена на децата и техните лични данни.
Особено внимание заслужават практическите съвети за защита на личните данни в онлайн среда.
Видеоклиповете и брошурите са достъпни на следния линк:
https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=65


ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Комисията за защита на личните данни Ви поздравява с 28 януари – Ден за защита на личните данни

На 28 януари 1981 г., точно преди 40 години става факт Конвенция 108 на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни. Инициативата  за обявяването на 28 януари за Ден за защита на личните данни е на Съвета на Европа, но понастоящем той се отбелязва в редица държави в целия свят, въпреки че е е възникнал като „европейски“.

През 2018  година Конвенция 108 бе модернизирана с оглед развитието на информационните и комуникационни технологии и предизвикателствата, които възникват пред неприкосновеността. Пандемията от КОВИД 19 от последната година изправи човечеството пред безпрецедентна заплаха във всички възможни аспекти – здравен, икономически, културен. Светът се оказа пред необходимостта да реагира много бързо на новите реалности, което от своя страна предизвика революционен скок в налагането на дигитални онлайн решения в редица аспекти на живота – образование, пазаруване, финансови операции, социални контакти, културен живот. Много сфери на живота преминаха в онлайн режим и тази промяна се извърши в рамките на няколко месеца. Оказа се, че в технологично отношение сме били достатъчно подготвени.

Живеем в условията на всеобхватна глобализация и дигитално общество, които предоставят на съвременния свят безспорни предимства, но и редица предизвикателства, като едно от основните е защитата на информацията и в частност – защитата на личните данни на хората. Сега повече от всякога е необходимо правилно разбиране за рисковете, гаранциите и правата, свързани с обработването и защитата на личните данни.

На 28 януари 2021 година КЗЛД отбелязва Деня за защита на личните данни с редица събития и поставя начало на инициативи, чиято основна цел е да насърчава осведомеността и да формира в ценностната система на гражданите разбиране относно политиките за обработване на лични данни.

Програмата на събитията на КЗЛД е публикувана на институционалния сайт – ТУК.

Ще се радваме ако се възползвате от нашите инициативи, за да обогатите вашите познания, да оцените своето място в системата за защита на личните данни, да подпомогнете нашата работа и да намерим във ваше лице разбиране и подкрепа в усилията на КЗЛД за постигане в максимална степен на защита на правото на неприкосновеност на личната информация.


П О Л И Т И К А

за защита на личните данни на OУ „Стефан Кардажа“,
съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Длъжностно лице ПО ЗЗЛД: Мария Маринова Делистоянова
тел: 0879 973 383 , mail:  school@stefankaradja.com

 OУ „Стефан Кардажа“,като администратор на лични данни, обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели – обучение, възпитание и социализация на ученика , нормативно установени в чл. 3 на ЗПУО и чл.9 на Наредба № 8/11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищно образование

Училището спазва принципа за забрана на обработване на специални категории данни съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗЗЛД (разкриване на расов или етнически произход; разкриване на политически, религиозни или философски убеждения; членство в политически партии или организации; сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; лични данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном)

Политика за защита на личните данни

Инструкция за използване на информационните системи от служителите

Методология за оценка на тежестта на пробив в  сигурността на личните данни

Декларация за запознаване с Инструкцията за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни, обработвани от ОУ " Стефан Караджа"

Декларация лични данни за родители /съобщение/

Декларация лични данни за ученици  /приложение/

Декларация лични данни за служители  /съобщение/

Декларация за оттегляне на съгласие за обработка на лични данни

Информация при кандидатстване за работа

Декларация лични данни на кандидати за работа

Искане за заличаванена лични данни 

Заявление за достъп до лични данни

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди