school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

П О Л И Т И К А

за защита на личните данни на OУ „Стефан Кардажа“,
съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Длъжностно лице ПО ЗЗЛД: Мария Маринова Делистоянова
тел: 0879 973 383 , mail:  school@stefankaradja.com

 OУ „Стефан Кардажа“,като администратор на лични данни, обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели – обучение, възпитание и социализация на ученика , нормативно установени в чл. 3 на ЗПУО и чл.9 на Наредба № 8/11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищно образование

Училището спазва принципа за забрана на обработване на специални категории данни съгласно чл. 5, ал. 1 от ЗЗЛД (разкриване на расов или етнически произход; разкриване на политически, религиозни или философски убеждения; членство в политически партии или организации; сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; лични данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном)

Политика за защита на личните данни

Инструкция за използване на информационните системи от служителите

Методология за оценка на тежестта на пробив в  сигурността на личните данни

Декларация за запознаване с Инструкцията за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни, обработвани от ОУ " Стефан Караджа"

Декларация лични данни за родители /съобщение/

Декларация лични данни за ученици  /приложение/

Декларация лични данни за служители  /съобщение/

Декларация за оттегляне на съгласие за обработка на лични данни

Информация при кандидатстване за работа

Декларация лични данни на кандидати за работа

Искане за заличаванена лични данни 

Заявление за достъп до лични данни

Copyright © 2021 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди