school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

Безплатни електронни учебници:

изд. "Просвета"

изд. "Педагог"

изд. "Клет"

АРХИМЕД 

БГ Учебник

БИТ И ТЕХНИКА

Изкуства

 


Учебна 2021/2022година

Уважаеми родители и ученици,

От 17.01.2022 г. до 21.01.2022 г включително учениците от IV в  и V а,б,в клас   ще се обучават от разстояние в електронна среда, като се спазва седмичното разписание и утвърдения дневен режим при ОРЕС.

Допълнителна информация ще получите от класните ръководители.


Организация за приключване на първия учебен срок за ученици обучаващи се в ОРЕС

Съгласно т. 6 от Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа, утвърдени със заповед  РД09-4814/03.12.2021 г. на министъра на образованието и науката, трябва да се осигури подкрепа за учениците при обучение от разстояние в електронна среда

  • В училището се организира обща подкрепа в хода на учебната година под формата на консултации и допълнително обучение по отделни учебни предмети на ученици в продължително обучение от разстояние в електронна среда, с установени дефицити при усвояване на учебното съдържание, на ученици с голям брой отсъствия и в риск от отпадане.
  • Консултациите и допълнителното обучение за преодоляване на образователни дефицити да са съобразени с индивидуалните потребности на ученика и установени пропуски при усвояване на учебното съдържание.
  • При оценяването да се спазват изискванията на Наредба 11   г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците като се прилагат различни форми на текущи изпитвания, спазва се минималния задължителен брой текущи изпитвания, учителят аргументира оценката си пред ученика.
  • Съгласно чл. 40з, ал. 1 от Наредба№ 10/01.09.2016 г., когато ученик по чл. 40а, ал. 4 се обучава от разстояние в електронна среда от училището, в което е записан, училището осыцествява дистанционните учебни часове, текущата обратна връзка и оценяването по учебните предмети от раздел А и раздел Б на училищния учебен план.

Писмо на МОН - организация за приключване на първи учебен срок учебна 2021/2022

График


 

Уважаеми ученици, родители и учители,

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I - VII КЛАС -06.12.2021

     Възобновяват се присъствените учебни занятия за ученици 1- 7 клас считано от 06.12.2021 /с  подадена декларация за съгласие за тестване на ученик  или валиден сертификат/ Създадена е  организация в алгоритъм за провеждане на място в училище на изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове един път в седмицата (понеделник ) на учениците от съответните класове и на педагогическия и непедагогическия персонал, който участва в провеждане на присъственото обучение, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване съгласно алгоритъм утвърден със заповед РД – 09- 233   /3.12.2021 на директора на ОУ „ Стефан Караджа“.

Oрганизация в деня  на тестване / понеделник/ 

I-II клас идват в училище , не по- късно от 7,50ч. и се тестват в периода 7,50-8,10ч. 

III- IV клас идват в училище , не по- късно от 7,40ч.  и се тестват в периода 7,40-8,00ч.

V- VII клас идват в училище , не по- късно от 7,30ч.  и се тестват в периода 7,30-7,50ч.

След 7.50ч. входната врата на двора се заключва и ученици се допускат само от централен вход!

При отсъствие на ученик в определения ден за тестване , тестването се извършва в първия присъствен ден  в училище от мед. специалист!

Всички ученици I-IVклас, са с предпазни маски в това число и в класните стаи до получаване на резултата от тестването в деня на тестване, а също и в общите част по време на престоя им в училище!

Всички ученици от V - VII клас, както и целият педагогически и непедагогически персонал, носят защитна маска за лице по време на престоя им в училище!

Защитните маски за лице за учениците се осигуряват от тях, респективно от техните родители.

За последващо включване на ученици в процеса на тестване декларации за съгласие от родителите ще се приемат поне два / учебни/  дни предварително и ще бъдат включени при наличие на тестове.

ЗАПОВЕД

Заповед № РД09-4813/03.12.2021г на МОН

Заповед № РД09-4814/03.12.2021г на МОН

 НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА И В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА 

Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 на МЗ

Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на МЗ

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ВИДЯНА :  ТУК 

Декларация за съгласие за тестване на ученик - до 14 год.   / над 14год.

Декларация за съгласие за тестване за ученици със СОП - тук


Уважаеми ученици, родители и учители,
Във връзка със справка на РЗИ - Варна от 01.12.2021 г. за спад на заболеваемостта под 500 на 100 000 души,
от утре 02.12.2021 г.  учениците от 5а, 5б, 6а, 7а, 7б клас преминават в  ПРИСЪСТВЕНА форма на обучение. Учениците от 5в, 6б, 6в и 7в клас продължават да се обучават в ОРЕС.

График присъствено обучение

 

УЧЕБНИ

ЧАСОВЕ

НАЧАЛО 

КРАЙ 

МЕЖДУЧАСИЕ

I-ви

8:00

8:35

5 минути

II-ри

8:40

9:20

Голямо междучасие

20 минути

III-ти

9:40

10:20

10 минути

IV-ти

10:30

11:10

5 минути

V-ти

11:15

11:55

10 минути

VI-ти

12:05

12:45

5 минути

VII-ти

12:50

13:30

График електронна среда

I час

00- 8 30ч.

II час

45- 9 15 ч.

Голямо междучасие 30 мин.

III час

45- 10 15 ч.

IV час

10 30- 11 00 ч.

V час

1115- 11 45 ч.

VI час

12 00- 12 30 ч.

VII час

12 45- 13 15 ч.


Министрите на образованието и науката акад. Николай Денков и на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров издадоха  заповед, която актуализира  насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

Приложение към Заповед № РД 09-4614 от 24.11.2021 г. на МОН  и № РД-01-963 от 24.11.2021 г. г. на МЗ

Актуализация от 24.11.2021 на насоките вижте тук


Министрите на образованието и науката акад. Николай Денков и на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров издадоха  заповед, която регламентира подробно процеса на тестване в училищата. С нея те правят задължителни за изпълнение  Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, които са актуализирани съобразно новата обстановка.

Заповедта вижте тук

Насоките вижте тук


 Във връзка с  Заповед №РД09-4003/01.11.2021 г. на МОН за организацията на образователния процес на 15.11.2021 г., Ви уведомяваме , че образователния процес ще се провежда в електронна среда на 15.11.2021г. по установения график за ОРЕС 1-7 клас.


ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I - IV КЛАС

     Възобновяват се присъствените учебни занятия за ученици 1- 4 клас/ I a, I б, I в, II а, II б, III а , III б, IV б, IV в/ считано от 11.11.2021 / подали декларация за съгласие за тестване на ученик в срок до 8.11.2021 - 12ч./ при спазване на чл. 20а от заповед № РД-01-890/03.11.2021 г.на Министъра на здравеопазването и т. 3 на заповед РД-09-4201/05.112021 на Министъра на образованието и науката и създадената организация в алгоритъм за провеждане на място в училище на изследване за COVID-19 с бързи антигенни тестове два пъти в седмицата (понеделник и четвъртък) на учениците от съответните класове (които провеждат присъствено обучение) и на педагогическия и непедагогическия персонал, който участва в провеждане на присъственото обучение, с изключение на тези, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване съгласно алгоритъм утвърден със заповед РД – 09- 166   /09.11.2021 на директора на ОУ „ Стефан Караджа“.

Oрганизацията в дните на тестване / 11.11.2021четвъртък, (15.11.2021 понеделник обучение в ОРЕС) 16.11.2021 вторник, 18.11.2021 четвъртък/ е :

I-II клас идват в училище , не по- късно от 7,45ч. и се тестват в периода 7,45-8,20ч. 

III- IV клас идват в училище , не по- късно от 7,30ч.  и се тестват в периода 7,30-8,10ч.

След 7.45ч. входната врата на двора се заключва и ученици се допускат само от централен вход!

При отсъствие на ученик в определените дни за тестване , тестването се извършва в първия присъствен ден  в училище от мед. специалист!

Всички ученици са с предпазни маски в това число и в класните стаи до получаване на резултата от тестването.

Защитните маски за лице за учениците се осигуряват от тях, респективно от техните родители.

За последващо включване на ученици в процеса на тестване декларации за съгласие от родителите ще се приемат поне два / учебни/  дни предварително и ще бъдат включени при наличие на тестове.

ЗАПОВЕД ЗА ОРЕС от 11.11.2021

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕРИОДИЧНО ТЕСТВАНЕ НА УЧЕНИК/УЧИТЕЛ/НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ ЗА COVID-19 И ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАЛИЧИЕ НА ПОЛОЖИТЕЛЕН ТЕСТ- Приложение

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ВИДЯНА :  ТУК 


Министрите на образованието и науката акад. Николай Денков и на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров издадоха  заповед, която регламентира подробно процеса на тестване в училищата. С нея те правят задължителни за изпълнение  Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, които са актуализирани съобразно новата обстановка.

Заповедта вижте тук

Насоките вижте тук


Уважаеми родители на ученици I - IV клас,
в срок до 12.00ч. на 08.11.2021г. е необходимо да декларирате писмено разрешението си да бъде тествано детето Ви с доставените от МОН безплатни тестове за Covid -19.
Декларациите са:
- за ученик, който ще бъде тестван в училище от служител на училището и/или доброволец, а при възможност излъчен от родителите представител на класа, притежаващ зелен сертификат.
- за ученик със СОП, който ще бъде тестван в домашна среда от родител, в дните, определени за тестване на останалите ученици.
Декларациите трябва да са подписани от Вас и предадени на класния Ви ръководител / на хартиен носител или по ел. път/, който ще упражни контрол за коректното попълване, както и ще уведоми родител, който не е изпратил декларация. При липса на подпис в декларацията и/или липса на посочен ясен избор, както и при липса на подадена декларация се приема, че родителят не разрешава тестване на детето му.
Прилагам - декларации 2бр.

Декларация за съгласие за тестване на ученик - тук

Декларация за съгласие за тестване за ученици със СОП - тук

Писмото на министър Николай Денков до РУО можете да видите ТУК.

ОТГОВОРИ НА АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ЗА ТЕСТВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ


Важно!

Във връзка с актуализиране на данните от РЗИ Варна за броя на заболелите Ви информираме, че от 25.10.2021 г. всички училища от община Варна  преминават на обучение от разстояние в електронна среда

Учебни часове съгласно седмично разписание

1-4 клас

5-7 клас

1

8:30 – 8:50

8:20 – 8:50

2

9:00 – 9:20

9:00 – 9:30

3

9:30 – 9:50

9:40– 10:10

г.междучасие 40м.

г. междучасие 20м.

4

10:30 – 10:50

10:30– 11:00

5

11:00 – 11.20

11:10 – 11:40

6

11.30 - 11.50

11:50 – 12:20

12:30 – 13:00

Обяд и отдих

 

ЦДО 1-4 клас

ЦДО след 5 час

ЦДО след 6 час

Занимания по интереси

12:00-12:20

12:40-13:00

Самоподготовка

12:30-12:50

13:10-13:30

Самоподготовка

13:20-13:40

13:50-14:10

Занимания по интереси

15:50-14:10

14:20-14:40


Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че от 21.10.2021 г. учебният процес ще се провежда на ротационен принцип, както следва: 

  •  от 21.10.2021 г. до 27.10.2021 г. – в ОРЕС се  обучават учениците от 5 и 6 клас;
  •  от 28.10.2021 г. до 03.11.2021 г. –  в ОРЕС се  обучават учениците от 4 и 7 клас;

График електронна среда

I час

00- 8 30ч.

II час

45- 9 15 ч.

Голямо междучасие 30 мин.

III час

45- 10 15 ч.

IV час

10 30- 11 00 ч.

V час

1115- 11 45 ч.

VI час

12 00- 12 30 ч.

VII час

12 45- 13 15 ч.

Заповед №РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 21.10.2021 г.


След получена информация от кл. ръководител за положителна проба за Covid-19 по  предписание и насоки на РЗИ гр. Варна се преустановяват  присъствените учебни занятия в училище за учениците от III в клас, считано от 23.09.2021 г. до 29.09.2021 г. 

В посочения период от време, учебните занятия ще се провеждат в електронна среда от разстояние в полудневна организация, в платформата Google G Suite / Classroom и Мееt/ синхронно, съгласно утвърдената организация на учебния ден / посочена в заповед/ и седмично разписание. 


Учебна 2020/2021година


 СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители  и ученици,  във връзка със заповед РД-01-274/29.04.2021 на Министъра на здравеопазването и РД-09-1028/ 29.04.2021 на Министъра на образованието и науката

Ви уведомяваме, че :

От 01.05.2021 до 31.05.2021г.  учебният процес  в прогимназиален етап ще се провежда по график за редуване на присъствено обучение и ОРЕС , както следва:

- 05.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5 клас; 

- 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5 клас и 6 клас;

- 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6 клас и 7 клас;

заповед

Носенето на лични предпазни средства от всички учители и ученици в общите помещения на училището за времето на присъственото им обучение е задължително, а за учениците от V, VI и VII клас и учителите, преподаващи в същите класове, е задължително и в класните стаи, съгл. Заповед №РД 09-3310/18.11.2020г. 


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители  и ученици,  във връзка със заповед РД-01-220/08.04.2021 на Министъра на здравеопазването

Ви уведомяваме, че :

1/ Възобновява се присъственият учебен проце за ученици I-IV клас от 12.04.2021 по утвърдено седмично разписание и график за II учебен срок.

2/ От 12.04.2021 до 29.04.2021г.  учебния процес  в прогимназиален етап ще се провежда по график за редуване на присъствено обучение и ОРЕС , както следва:

- от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7 клас;

- от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5 клас;


Уважаеми родители  и ученици,  във връзка със заповед РД-01-194/30.03.2021 на Министъра на здравеопазването и заповед РД-09-798/31.03.2021 на Министъра на образованието

Ви уведомявам, че oбучението на учениците от I до VII клас за периода 01.04.2021-02.04.2021г. ще се осъществява в електронна среда от разстояние   ЗАПОВЕД


Уважаеми родители  и ученици,  във връзка със заповед РД-01-194/30.03.2021 на Министъра на здравеопазването и заповед РД-09-798/31.03.2021 на Министъра на образованието

Ви уведомявам, че oбучението на учениците от I до VII клас за периода 01.04.2021-02.04.2021г. ще се осъществява в електронна среда от разстояние   ЗАПОВЕД

 


Уважаеми родители  и ученици,  във връзка със заповед РД-01-173/18.03.2021 на Министъра на здравеопазването и заповед РД-09-748/19.03.2021 на Министъра на образованието

Ви уведомявам, че се преустановяват присъствените учебни занятия за ученици от I -VII клас от 22.03.2021 до 31.03.2021 . Обучението на учениците за периода ще се осъществява в електронна среда от разстояние. ЗАПОВЕД

Учебни часове съгласно седмично разписание

1-4 клас

5-7 клас

1

8:30 – 8:50

8:20 – 8:50

2

9:00 – 9:20

9:00 – 9:30

3

9:30 – 9:50

9:40– 10:10

г.междучасие 40м.

г. междучасие 20м.

4

10:30 – 10:50

10:30– 11:00

5

11:00 – 11.20

11:10 – 11:40

6

11.30 - 11.50

11:50 – 12:20

 

12:30 – 13:00

Обяд и отдих

ЦДО 1-4 клас

ЦДО след 5 час

ЦДО след 6 час

Занимания по интереси

12:00-12:20

12:40-13:00

Самоподготовка

12:30-12:50

13:10-13:30

Самоподготовка

13:20-13:40

13:50-14:10

Занимания по интереси

15:50-14:10

14:20-14:40

 Общата и допълнителна подкрепа ще се осъществява по нов график.


 ВАЖНО

Важно за учениците от V клас - решение на областния кризисен щаб във връзка с мерки за ограничаване на вирус COVID-19 на територията на област Варна (заповед № РД01-794/17.03.2021г. на директора на РЗИ Варна): "Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на област Варна за учениците от пети клас, считано от 00:00 часа на 18.03.2021г. до 26.03.2021г."

За периода 18.03.2021-26.03.2021 ще се провежда обучение от разстояние в електронна среда при досегашното седмично разписание  и график чрез учебни занятия от разстояние в електронна среда - синхронно в Google classroom/Meet   с 30 минутни часове  СЪОБЩЕНИЕ

 

на основание Заповед № РД-01-786/11.03.2021г. на Директора на РЗИ Варна

За учениците от VI и VII клас  ще се провежда обучение от разстояние в електронна среда при досегашното седмично разписание  и график чрез учебни занятия от разстояние в електронна среда - синхронно в Google classroom/Meet   с 30 минутни часове  от 15.03.2021 до 26.03.2021г.

За учениците от V клас  ще се провежда обучение от разстояние в електронна среда при досегашното седмично разписание  и график чрез учебни занятия от разстояние в електронна среда - синхронно в Google classroom/Meet   с 30 минутни часове  от 15.03.2021 до 17.03.2021г.

От 18.03.2021 учебния процес  в V клас ще се провежда присъствено.

График присъствено обучение

УЧЕБНИ

ЧАСОВЕ

НАЧАЛО

КРАЙ

МЕЖДУЧАСИЕ

I-ви

7:50

8:30

5 минути

II-ри

8:35

9:15

Голямо междучасие

25 минути

III-ти

9:40

10:20

10 минути

IV-ти

10:30

11:10

5 минути

V-ти

11:15

11:55

10 минути

VI-ти

12:05

12:45

5 минути

VII-ти

12:50

13:30

  

График електронна среда

I час

8 00- 8 30ч.

II час

8 45- 9 15 ч.

Голямо междучасие 30 мин.

III час

9 45- 10 15 ч.

IV час

10 30- 11 00 ч.

V час

1115- 11 45 ч.

VI час

12 00- 12 30 ч.

VII час

12 45- 13 15 ч.


 на основание Заповед № № РД-01-52/ 26.01.2021г. на Министерството на здравеопазването и Заповед РД-09-290/29.01.2021на Министъра на образованието и науката.

За учениците от V, VI и VII клас  ще се провежда обучение от разстояние в електронна среда при досегашното седмично разписание  и график чрез учебни занятия от разстояние в електронна среда - синхронно в Google classroom/Meet   с 30 минутни часове  за дните 01.02.2021 и 02.02.2021г.

03.02.2021г. междусрочна ваканция

От 04.02.2021 до 17.03.2021г.  учебния процес  в прогимназиален етап ще се провежда по график за редуване на присъствено обучение и ОРЕС , както следва:

- от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7 клас;

- от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5 клас;

- от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г.– присъствено се обучават учениците в 6 клас;

ЗАПОВЕД

График присъствено обучение

УЧЕБНИ

ЧАСОВЕ

НАЧАЛО

КРАЙ

МЕЖДУЧАСИЕ

I-ви

7:50

8:30

5 минути

II-ри

8:35

9:15

Голямо междучасие

25 минути

III-ти

9:40

10:20

10 минути

IV-ти

10:30

11:10

5 минути

V-ти

11:15

11:55

10 минути

VI-ти

12:05

12:45

5 минути

VII-ти

12:50

13:30

  

График електронна среда

I час

8 00- 8 30ч.

II час

8 45- 9 15 ч.

Голямо междучасие 30 мин.

III час

9 45- 10 15 ч.

IV час

10 30- 11 00 ч.

V час

1115- 11 45 ч.

VI час

12 00- 12 30 ч.

VII час

12 45- 13 15 ч.


СЪОБЩЕНИЕ

на основание Заповед № № РД-01-718/ 18.12.2020г. на Министерството на здравеопазването и Заповед РД-09-3610/31.12.2020 на Министъра на образованието и науката.

От 04.01.2021г. обучението на  учениците от I до ІV клас  ще се провежда присъствено при досегашното седмично разписание и график на часовете.  ЗАПОВЕД

За учениците от V, VI и VII клас  ще се провежда обучение от разстояние в електронна среда при досегашното седмично разписание  чрез учебни занятия от разстояние в електронна среда - синхронно в Google classroom/Meet   с 30 минутни часове при следния график:  

График

1час 8:00-8:30

2час 8:45-9:15

3час 9:45-10:15

4час 10:30-11:00

5час 11:15-11:45

6час 12:00-12:30

7час 12:45-13:15 

ЗАПОВЕД 5-7 клас


Уважаеми родители  и ученици,  във връзка със заповед РД-01-677/25.11.2020 на Министъра на здравеопазването и заповед РД-09-3457/26.11.2020 на Министъра на образованието

Ви уведомявам, че се преустановяват присъствените учебни занятия за ученици от I -VII клас от 30.11.2020 до 21.12.2020 . Обучението на учениците за периода ще се осъществява в електронна среда от разстояние. ЗАПОВЕД

Учебни часове съгласно седмично разписание

1-4 клас

5-7 клас

1

8:30 – 8:50

8:20 – 8:50

2

9:00 – 9:20

9:00 – 9:30

3

9:30 – 9:50

9:40– 10:10

г.междучасие 40м.

г. междучасие 20м.

4

10:30 – 10:50

10:30– 11:00

5

11:00 – 11.20

11:10 – 11:40

6

11.30 - 11.50

11:50 – 12:20

12:30 – 13:00

Обяд и отдих

ЦДО 1-4 клас

ЦДО след 5 час

ЦДО след 6 час

Занимания по интереси

12:00-12:20

12:40-13:00

Занимания по интереси

12:30-12:50

13:10-13:30

Самоподготовка

13:20-13:40

13:50-14:10

Самоподготовка

15:50-14:10

14:20-14:40

 Общата и допълнителна подкрепа ще се осъществява по нов график.


ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО

ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН

(ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

            При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин:

  • По здравословни причини - подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището. Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
  •  По желание на родител или ученик -  подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето. Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се  представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

Декларация ; Заявление


Уважаеми родители  и ученици във връзка с решение на обласния кризистен щаб - Варна от 18.11.2020 и заповед РД -06-1528/19.11.2020 на началника на РУО-гр. Варна.

Ви уведомявам за следните промени:

1/ Ученици 1-4 клас се се обучават присъствено.

2/ Учениците 5 -7 клас продължават обучението си в електронна среда до 30.11.2020 вкл. по създадената организация и график.  заповед 5 класзаповед 6 и 7 клас


 Важно!

Уважаеми родители и ученици,
Във връзка с изпълнение на решение от заседание на обласния кризистен щаб , Ви информирам за следното:

1/ Преустановят се присъствените учебни занятия в училище за учениците от VI  и VII клас, считано от 12.11.2020 г. до 22.11.2020г. включително.

2/ В посочения период от време, учебните занятия ще се провеждат в електронна среда от разстояние, в платформата Google G Suite / Classroom и Мееt/ синхронно, съгласно утвърдената организация на учебния ден и седмично разписание.

3/Учителите, преподаващи в VI и VII, да организират и провеждат обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) съобразно посочения график, с изключение на часовете по спортни дейности , за който ще се качват видеа и материали за самостоятелна подготовка и/ или дискусия след последния час в утвърдения график.

4/Обучението от разстояние в електронна среда  включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.

График

1час 8:00-8:30

2час 8:45-9:15

3час 9:45-10:15

4час 10:30-11:00

5час 11:15-11:45

6час 12:00-12:30

7час 12:45-13:15 


Заповед за  преминаване на обучение в електронна среда от разстояние на VI -VII клас

Заповед за  преминаване на обучение в електронна среда от разстояние на V в клас

ПРАВИЛА ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

Правила за безопасност в мрежата

https://edu.mon.bg/

Регистрация в Microsoft Teams за ученици

Google Classrooms  - учебна 2020/2021 използвайте паролата за вход през gmail - stefankaradja.com  предоставен от класен ръководител   

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди