school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

Основните определения :

 Вътрешно подаване на сигнал е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения в рамките на даден правен субект – Училището.

Нарушения са действия или бездействия, които са:

 1. незаконосъобразни и са свързани с българското законодателство или актовете на Европейския съюз в областите, посочени в чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН:

 • обществените поръчки;

 • финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и  финансирането на тероризма;

 • безопасността и съответствието на продуктите;

 • безопасността на транспорта;

 • опазването на околната среда;

 • радиационната защита и ядрената безопасност;

 • безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение

 • към тях;

 • общественото здраве;

 • защитата на потребителите;

 • защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;

 • сигурността на мрежите и информационните системи;

 1. нарушение, което засяга финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

 2. нарушение на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;

 3. нарушение, свързано с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;

 4. извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

 5. нарушения на българското законодателство в областта на:

 • правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;

 • трудовото законодателство;

 • законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

 1. противоречат на предмета или целта на правилата в актовете на Европейския съюз и областите, посочени в чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН.


  Сигналът за нарушение се подава до длъжностно лице (заповед РД- 09-942/03.05.2023) - Мария Маринова - организатор обучение, отговарящо за разглеждането на сигнали по ЗЗЛПСПОИН.

   Сигналът за нарушение може да бъде подаден:

  1. в писмена форма, включително и по електронна поща – school@stefankaradja.com или info-400023@edu.mon.bg

  2. в устна форма, включително и по телефона, по други системи за гласови съобщения, а по искане на сигнализиращото лице - чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок.  - 0878663584

  За регистрирането на сигнали Училището използва формуляри по образец, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали – Комисията за защита на личните данни, който съдържа най-малко следните данни:

  1. трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;

  2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;

  3. конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;

  4. дата на подаване на сигнала;

  5. подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

             Писменият сигнал се подава от подателя чрез попълване на формуляр (тук)

  Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляр от длъжностно лице (служител), отговарящо за разглеждането на сигнали по ЗЗЛПСПОИН, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна. Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

           

ВЪТРЕШНИ  ПРАВИЛА за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Заповед за определяне на длъжностно лице, отговарящо за разглеждането на сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Полезни връзки - Комисия за защита на личните данни

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди