school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

 

2023/2024

Учениците, кандидатстващи по план –прием за специалности, изискващи изпит за проверка на способностите ( из. изкуство и музика) подават заявление в периода 21.05.2024 до 30.05.2024  в училището (канцеларията на ОУ “ Стефан Караджа“), като към заявлението за полагане на  изпит за проверка на способностите по ФВС задължително се прилага копие на застрохователна полица " Злополука" за дните на изпита,  която е неразделна част от съответното заявление.

При полагане на  изпит за проверка на способностите по ФВС и музика (хореография) задължително се прилага копие на застрохователна полица "Злополука" за дните на изпита,  която е неразделна част от съответното заявление и е необходимо извършване на  проверка на здравословното състояние на кандидата, която се извършва от специалист преди деня на изпита, като на изпита се представя медицинско удостоверение, заверено от лекар ортопед.

Учебно-изпитни програми, утвърдени със Заповед № РД09-166/23.01.2024 г., на министъра на образованието и науката, за проверка на способностите във връзка с приемане на ученици в VIII клас на местата по държавен план-прием за учебната 2024/2025 година в неспециализираните държавни и общински училища 


Указателно писмо за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл.120, ал.7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип

Информация сайт РУО гр. Варна


Панорама на средното образование Варна 2024 


Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания:

VІІ клас

Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 9,00 часа

Математика – 21 юни 2024 г., начало 9,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 9,00 часа

Забележка: За да се яви на изпит по желание, ученикът трябва да подаде заявление по образец в канцеларията на училището в срок от 01.02.2024 до  12.00ч. на 16.02.2024г..  Внимание - заявления след указания срок не се подават!
Всяко заявление трябва да бъде попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника. 

 

Заповед № РД 09-2050/ 28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2023 – 2024 година и на график на дейностите през учебната 2023 – 2024 година 

Заповед № РД 09-2048/28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас 

Заповед № РД09-2045/28.08.2023 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2024/2025 година


2022/2023

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания:

VІІ клас

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 9,00 часа

Математика – 16 юни 2023 г., начало 9,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 9,00 часа

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година 

Заповед № РД09-4062/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас и за определяне на график на дейностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас за учебната 2023 – 2024 година

Заповед № РД09-4061/ 30.08.2022 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2023 – 2024 година 


Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания:

VІІ клас

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа

Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10,00 часа


 Уважаеми родители и ученици,
Уведомявам Ви, че на основание чл.51, ал.4 от Наредба №11/01.09.2016г., всеки ученик завършващ VII клас, извън изпитите по БЕЛ и математика, по свое желание може да се яви на НВО по чужд език, изучаван в задължителните учебни часове. За явяване на НВО по чужд език в края на VII клас, всеки ученик трябва да подаде заявление в канцеларията на училището в периода от 02.02.2022г. до 12.00ч. на 18.02.2022г. Заявлението трябва да е попълнено собственоръчно, с цялата изисквана информация и подписано от родител и ученик. Постъпилите заявления в обявения срок са предават на РУО - Варна. Изпитът НВО - чужд език ще се проведе на 17.06.2022г. Получената от изпита оценка се вписва на отделен ред в Свидетелството за основно образование - задължително. Резултатът от изпита не е балообразуваща оценка в училищата с прием след завършен седми клас. За явяване на НВО по БЕЛ и математика НЕ СЕ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕ.

Изтеглете заявлението от тук

При въпроси се обръщайте към класен ръководител.


Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година

Заповед № РД09-1806/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас и за определяне на график на дейностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас за учебната 2022/2023 година

Заповед № РД09-1808/31.08.2021 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас в неспециализираните училища за учебната 2022/2023 година


Важна информация относно подаване на документи за държавен план-прием  за завършващите  основно образование през учебната 2020/2021 г / прием VIII клас/  прочети тук

 График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование 

 1. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10 от 01.09.2016 г. 05 – 07 юли 2021 г.
 2. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13 юли 2021 г.
 3. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране до 16 юли 2021 г.
 4. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20 юли 2021 г.
 5. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 юли 2021 г.
 6. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23 юли 2021 г.
 7. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 26 – 27 юли 2021 г.
 8. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29 юли 2021 г.
 9. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30 юли 2021 г.
 10. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 02 август 2021 г.
 11. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10 септември 2021 г. вкл

 https://priem.mon.bg/


Модел на НВО за учениците в VII клас през учебната 2020-2021 година

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа - Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII от 15 – 19 февруари 2021 г.  / заявление  подава се в училище до 12.00 ч. на 19.02.2021/

 

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности

НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Инструктаж за ученика

Инструктаж за квестора

 

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с провеждане на НВО – 7 клас и прием в други училища, предоставяме на вашето внимание 

презентация от Център за кариерно ориентиране – Варна на тема “НВО и приемане на ученици в държавни и общински училища”.

На сайта на Центъра:https://cko-varna.bg/ може да намерите линк към “Виртуална панорама на професиите и профилите в средното образование”.

 

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди