school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

Работа по проекти

Проекти и програми

Училището успешно работи по следните проекти и програми:

Проекти:

 Ключова дейност 1 на Програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“ (юни 2023 - август 2024) Основни дейности: Стратегическо подобряване на професионалните умения и компетенции на екипа, изграждане на организационен капацитет и създаване на партньорства за сътрудничество с организации от други държави с цел постигане на обмен на добри практики и прилагане на иновативни подходи в областта на образованието за повишаване на мотивация за учене и интеграция на ученици в риск, включително работа и обучение на ученици със статут на бежанци, социално включване и ангажиране на родителите в училищния живот и превръщането им в равнопоставени партньори в образователната дейност в училище. Постигане на целите за включване на многообразието с общата цел за равен достъп до качествено образование. Изграждане на позитивна, иновативна и стимулираща личностното развитие образователна среда, развитие на уменията и нагласите на учениците, изграждане и реализиране на образователна среда на междукултурен диалог и превръщане на училището в желано и специално място за всяко дете.

BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU). В рамките на проекта ще бъдат предоставени на училището технически устройства за подпомагане на обучението, предвидени са  обучения за ученици, родители, образователни медиатори и педагогически специалисти за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

„Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. 

 

Програми:

Национален проект за подпомагане на ФВС по ПМС 46

Занимания по интереси

Национална програма “ИКТ в образованието”

Национална програма “Без свободен час”

Национална програма  ,,Осигуряване на съвременна образователна среда”; Модул ,,Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки”

Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ : Модул 1 „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, по география и икономика, по технологии и предприемачество и за целодневна организация на учебния ден“ 2023г.

Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“

Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

Национална програма „Иновации в действие“ Модул 2 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ 2023г./2024г.

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“  Модул 1 „Изкуства“ и Модул 2 „Спорт“  2022г / 2023г.

Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища 2023г.

Национална програма „Отново заедно“ 2022г.

 


СЪОБЩЕНИЯ И НОВИНИ


ОУ " Стефан Караджа" гр. Варна одобрено за  за финансиране по Ключова дейност 1 на Програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“ (юни 2023 - август 2024)

Form ID: KA122-SCH-0A908DF1

Приобщаващо образование за всички 01/06/2023 - 31/08/2024

Основни дейности: Стратегическо подобряване на професионалните умения и компетенции на екипа, изграждане на организационен капацитет и създаване на партньорства за сътрудничество с организации от други държави с цел постигане на обмен на добри практики и прилагане на иновативни подходи в областта на образованието за повишаване на мотивация за учене и интеграция на ученици в риск, включително работа и обучение на ученици със статут на бежанци, социално включване и ангажиране на родителите в училищния живот и превръщането им в равнопоставени партньори в образователната дейност в училище. Постигане на целите за включване на многообразието с общата цел за равен достъп до качествено образование. Изграждане на позитивна, иновативна и стимулираща личностното развитие образователна среда, развитие на уменията и нагласите на учениците, изграждане и реализиране на образователна среда на междукултурен диалог и превръщане на училището в желано и специално място за всяко дете.


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Сформиране на групи и отбори по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2024/2025 година

Отчитайки интересите на учениците и желанието им да се включат в провежданите през годините занимания по интереси и решение на ПС 8/14.05.2024,

ОУ "Стефан Караджа" ще кандидатства за финансиране на следните дейности по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ :

Модул 1 „Изкуства“.  Конкурсни направления и категории: до 3 групи по Модул 1 – независимо от направлението, категорията и възрастовата група  формуляр за ученици

  • Музикално изкуство: мин. 5 участници
  • Танцово изкуство – мин. 8 участници
  • Изобразително изкуство – мин.8 участници

Модул 2 „Спорт“. Сформиране на отбори в сферата на колективните спортове: до 3 отбора по Модул 2 – независимо от вида спорт, възрастовата група и пола.:

  •  Отбор по волейбол: 2 групи - V - VII клас –  момичета, момчета/ мин. 10 участници      формуляр за ученици

Ръководители на дейностите могат да бъдат учители / специалисти от училище и външни специалисти в съответната област , като  е препоръчително  специалистът да бъде външен.

Всеки външен специалист може да се свърже с ръководството на училището и да заяви желание за участие в НП „Заедно в изкуствата и спорта“ до 31.05.2024 г.

Подробности за НП „Заедно в изкуствата и спорта“ и за сформиране на групите може да прочетете на сайта на Министерство на образованието и науката или тук.

14.05.2024


Изяви по   НП „Заедно в изкуствата и спорта“ 2023/2024

Модул 1 „Изкуства“:Музикално изкуство: Вокална гупа ръководител г-жа Соня Стефанова

Модул 2 „Спорт“: Волейбол 


BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU). В рамките на проекта ще бъдат предоставени на училището технически устройства за подпомагане на обучението, предвидени са  обучения за ученици, родители, образователни медиатори и педагогически специалисти за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Във връзка с приключване на проект  BG05M2OP001-5.001-0001-C02 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  и получаване на обратната връзка от целевите групи, към които е насочен всеки проект е от изключителна важност за оценката на изпълнението му.       

  1. Ученици: https://forms.office.com/e/DST2LLtvRZ
  2. Родители: https://forms.office.com/e/JL5MAa4Jec

Анкетите са анонимни.

Срок за попълване на анкетите до 13 ноември 2023 г.


 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Сформиране на групи и отбори по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2023/2024 година

Отчитайки интересите на учениците и желанието им да се включат в провежданите през годините занимания по интереси, 

ОУ "Стефан Караджа" ще кандидатства за финансиране на следните дейности по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ :

Модул 1 „Изкуства“.  Конкурсни направления и категории:

  • Музикално изкуство: 1 група с участници от II възрастова група – V - VII клас; / мин. 8 участници

Модул 2 „Спорт“. Сформиране на отбори в сферата на колективните спортове:

  •  Отбор по волейбол: 2 групи - V - VII клас –  момичета, момчета/ мин. 10 участници      формуляр за ученици

Ръководители на дейностите могат да бъдат учители / специалисти от училище и външни специалисти в съответната област , като  е препоръчително  специалистът да бъде външен.

Всеки външен специалист може да се свърже с ръководството на училището и да заяви желание за участие в НП „Заедно в изкуствата и спорта“ до 10.07.2023 г.

Подробности за НП „Заедно в изкуствата и спорта“ и за сформиране на групите може да прочетете на сайта на Министерство на образованието и науката или тук.

12.06.2023


СПИСЪК КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ НП „ОТНОВО ЗАЕДНО“ 

НП" Отново заедно " 2022г.

Уважаеми родители,

Педагогическият съвет на ОУ „Стефан Караджа“ взе решение за участие в Национална програма „Отново заедно“ на Министерство на образованието и науката, по която ще можем да включим 3 групи с по 10 ученици. Програмата предвижда провеждането на шестдневни туристически пътувания с цел преодоляване на последствията от неприсъственото обучение, през последните две учебни години, в т.ч. липсата на активен социален живот.  Дейностите, които ще се реализират по време на туристическите пътувания, ще допринесат за подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците, както и на емоционалното им развитие, ще повиши тяхната компетентност в областта на българската история и традиции.

Програмата предоставя възможност на ученици от 1 до 7 клас, подбрани по критерии, които са утвърдени от Педагогическия съвет на училището, да се включат във финансиран по програмата летен отдих, което включва: настаняване – 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни екскурзии.

Ученическото туристическо пътуване ще бъде в периода 08.08.2022 г. – 13.08.2022 г.

Срокът за подаване на заявления за включване на ученици в НП „Отново заедно“ е  от 17.06.2022г. до 27.06.2022г.

В приложените файлове можете да се запознаете с критериите за подбор на ученици и да изтеглите заявление за кандидатстване.

В дните 20, 21 и 22.06.2022г. ръководителите на групите: Йоанна Христова, Славена Атанасова и Нели Цветкова ще приемат на място в училище ОУ „Стефан Караджа“ заявления за включване в програмата. В следващите дни 23, 24 и 27.06.2022г. заявления ще се приемат и по електронен път на имейл: school@stefankaradja.com.

Комисия, определена със заповед на директора на училището РД-09-1168/17.06.2022 , ще извършва подбор за участие на ученици подали заявление за включване в НП “Отново заедно” 2022 г., въз основа на приетите с решение на Педагогическия съвет критерии.

Всеки родител, който желае да включи детето си следва, да попълни поместеното заявление и да приложи документи, където е необходимо.

Комисията ще извърши класиране на кандидатите според броя на получените точки по критериите и ще внесе списъка на класираните деца за одобрение от Педагогическия съвет.

Заявеление с включени критерии за сформиране на групи с ученици участници

оферти 

ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ БАЛКАНЪ – С.КАЛАЙДЖИИ

РИБАРИЦА

ЕЛЕНСКИ БАЛКАН


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Сформиране на групи и отбори по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2022/2023 година

Отчитайки интересите на учениците и желанието им да се включат в провежданите през годините занимания по интереси, 

ОУ "Стефан Караджа" ще кандидатства за финансиране на следните дейности по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ :

Модул 1 „Изкуства“.  Конкурсни направления и категории:

  • Музикално изкуство: 1 група с участници от II възрастова група – V - VII клас; / мин. 8 участници

Модул 2 „Спорт“. Сформиране на отбори в сферата на колективните спортове:

  •  Отбор по волейбол: 2 групи - V - VII клас –  момичета, момчета/ мин. 10 участници

Ръководители на дейностите могат да бъдат учители / специалисти от училище и външни специалисти в съответната област , като за модул " Спорт " е препоръчително  специалистът да бъде външен тренъор.

Всеки външен специалист може да се свърже с ръководството на училището и да заяви желание за участие в НП „Заедно в изкуствата и спорта“ до 23.06.2022 г.

Подробности за НП „Заедно в изкуствата и спорта“ и за сформиране на групите може да прочетете на сайта на Министерство на образованието и науката или тук.

8.06.2022 

 

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди