school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

Работа по проекти

Проекти и програми

Училището успешно работи по следните

 • BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU). В рамките на проекта ще бъдат предоставени на училището технически устройства за подпомагане на обучението, предвидени са  обучения за ученици, родители, образователни медиатори и педагогически специалисти за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
 • BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“
 • Национален проект за подпомагане на ФВС по 129ПМС
 • Национална програма “ИКТ в образованието”
 • Национална програма “Без свободен час”
 • Национална програма  ,,Осигуряване на съвременна образователна среда”; Модул ,,Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки”
 • „Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“  Образование за утрешния ден учебна 2019/2020 година

  Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Изграждане на облачна среда и внедряване на платформа за образователни услуги и съдържание с надежден комуникационен достъп на потребители – експерти, педагогически кадри, ученици и родители.

  2. Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ (като интерактивни дъски, интерактивни маси за детските градини, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание, специализирана съвременна техника и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.).

  3. Обучения на педагогически специалисти (учители, директори, зам.-директори и др. с преподавателска заетост) по и със средствата  на ИКТ.

  4. Разработване на дигитално образователно съдържание като електронни учебници и е-помагала по учебни предмети, интерактивни и мултимедийни уроци, образователни приложения и игри, тестове и др. Контрол на съответствието на дигиталното съдържание с утвърдените програми и добрите педагогически практики. 

  5. Идентифициране и утвърждаване на стойностни дигитални образователни ресурси – международни и национални, с отворен достъп и внедряването им в платформата за образователни услуги и съдържание (вкл. и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.).

  6. Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

  7. Информационни кампании за ползите от дигиталната компетентност, кибер безопасност, медийната грамотност, защита на интелектуалната собственост, промотиране на EU Code Week и др.  https://oud.mon.bg

Copyright © 2021 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди