school@stefankaradja.com,

0879 973 383,

гр. Варна, ул. „Братя Бъкстон" №11

 

Работа по проекти

Проекти и програми

Училището успешно работи по следните


ОУ " Стефан Караджа" гр. Варна одобрено за  за финансиране по Ключова дейност 1 на Програма „Еразъм+“, сектор „Училищно образование“ (юни 2023 - август 2024)

Form ID: KA122-SCH-0A908DF1

Приобщаващо образование за всички 01/06/2023 - 31/08/2024

Основни дейности: Стратегическо подобряване на професионалните умения и компетенции на екипа, изграждане на организационен капацитет и създаване на партньорства за сътрудничество с организации от други държави с цел постигане на обмен на добри практики и прилагане на иновативни подходи в областта на образованието за повишаване на мотивация за учене и интеграция на ученици в риск, включително работа и обучение на ученици със статут на бежанци, социално включване и ангажиране на родителите в училищния живот и превръщането им в равнопоставени партньори в образователната дейност в училище. Постигане на целите за включване на многообразието с общата цел за равен достъп до качествено образование. Изграждане на позитивна, иновативна и стимулираща личностното развитие образователна среда, развитие на уменията и нагласите на учениците, изграждане и реализиране на образователна среда на междукултурен диалог и превръщане на училището в желано и специално място за всяко дете.


 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Сформиране на групи и отбори по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2023/2024 година

Отчитайки интересите на учениците и желанието им да се включат в провежданите през годините занимания по интереси, 

ОУ "Стефан Караджа" ще кандидатства за финансиране на следните дейности по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ :

Модул 1 „Изкуства“.  Конкурсни направления и категории:

 • Музикално изкуство: 1 група с участници от II възрастова група – V - VII клас; / мин. 8 участници

Модул 2 „Спорт“. Сформиране на отбори в сферата на колективните спортове:

 •  Отбор по волейбол: 2 групи - V - VII клас –  момичета, момчета/ мин. 10 участници      формуляр за ученици

Ръководители на дейностите могат да бъдат учители / специалисти от училище и външни специалисти в съответната област , като  е препоръчително  специалистът да бъде външен.

Всеки външен специалист може да се свърже с ръководството на училището и да заяви желание за участие в НП „Заедно в изкуствата и спорта“ до 10.07.2023 г.

Подробности за НП „Заедно в изкуствата и спорта“ и за сформиране на групите може да прочетете на сайта на Министерство на образованието и науката или тук.

12.06.2023


СЪОБЩЕНИЕ

СПИСЪК КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ НП „ОТНОВО ЗАЕДНО“ 

НП" Отново заедно " 2022г.

Уважаеми родители,

Педагогическият съвет на ОУ „Стефан Караджа“ взе решение за участие в Национална програма „Отново заедно“ на Министерство на образованието и науката, по която ще можем да включим 3 групи с по 10 ученици. Програмата предвижда провеждането на шестдневни туристически пътувания с цел преодоляване на последствията от неприсъственото обучение, през последните две учебни години, в т.ч. липсата на активен социален живот.  Дейностите, които ще се реализират по време на туристическите пътувания, ще допринесат за подобряване на социалния и здравословния начин на живот на учениците, както и на емоционалното им развитие, ще повиши тяхната компетентност в областта на българската история и традиции.

Програмата предоставя възможност на ученици от 1 до 7 клас, подбрани по критерии, които са утвърдени от Педагогическия съвет на училището, да се включат във финансиран по програмата летен отдих, което включва: настаняване – 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни екскурзии.

Ученическото туристическо пътуване ще бъде в периода 08.08.2022 г. – 13.08.2022 г.

Срокът за подаване на заявления за включване на ученици в НП „Отново заедно“ е  от 17.06.2022г. до 27.06.2022г.

В приложените файлове можете да се запознаете с критериите за подбор на ученици и да изтеглите заявление за кандидатстване.

В дните 20, 21 и 22.06.2022г. ръководителите на групите: Йоанна Христова, Славена Атанасова и Нели Цветкова ще приемат на място в училище ОУ „Стефан Караджа“ заявления за включване в програмата. В следващите дни 23, 24 и 27.06.2022г. заявления ще се приемат и по електронен път на имейл: school@stefankaradja.com.

Комисия, определена със заповед на директора на училището РД-09-1168/17.06.2022 , ще извършва подбор за участие на ученици подали заявление за включване в НП “Отново заедно” 2022 г., въз основа на приетите с решение на Педагогическия съвет критерии.

Всеки родител, който желае да включи детето си следва, да попълни поместеното заявление и да приложи документи, където е необходимо.

Комисията ще извърши класиране на кандидатите според броя на получените точки по критериите и ще внесе списъка на класираните деца за одобрение от Педагогическия съвет.

Заявеление с включени критерии за сформиране на групи с ученици участници

оферти 

ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ БАЛКАНЪ – С.КАЛАЙДЖИИ

РИБАРИЦА

ЕЛЕНСКИ БАЛКАН


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Сформиране на групи и отбори по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ за учебната 2022/2023 година

Отчитайки интересите на учениците и желанието им да се включат в провежданите през годините занимания по интереси, 

ОУ "Стефан Караджа" ще кандидатства за финансиране на следните дейности по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ :

Модул 1 „Изкуства“.  Конкурсни направления и категории:

 • Музикално изкуство: 1 група с участници от II възрастова група – V - VII клас; / мин. 8 участници

Модул 2 „Спорт“. Сформиране на отбори в сферата на колективните спортове:

 •  Отбор по волейбол: 2 групи - V - VII клас –  момичета, момчета/ мин. 10 участници

Ръководители на дейностите могат да бъдат учители / специалисти от училище и външни специалисти в съответната област , като за модул " Спорт " е препоръчително  специалистът да бъде външен тренъор.

Всеки външен специалист може да се свърже с ръководството на училището и да заяви желание за участие в НП „Заедно в изкуствата и спорта“ до 23.06.2022 г.

Подробности за НП „Заедно в изкуствата и спорта“ и за сформиране на групите може да прочетете на сайта на Министерство на образованието и науката или тук.

8.06.2022 • BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU). В рамките на проекта ще бъдат предоставени на училището технически устройства за подпомагане на обучението, предвидени са  обучения за ученици, родители, образователни медиатори и педагогически специалисти за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Във връзка с приключване на проект  BG05M2OP001-5.001-0001-C02 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  и получаване на обратната връзка от целевите групи, към които е насочен всеки проект е от изключителна важност за оценката на изпълнението му.       

 1. Ученици: https://forms.office.com/e/DST2LLtvRZ
 2. Родители: https://forms.office.com/e/JL5MAa4Jec

Анкетите са анонимни.

Срок за попълване на анкетите до 13 ноември 2023 г.

 • BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“
 • Национален проект за подпомагане на ФВС по 129ПМС
 • Национална програма “ИКТ в образованието”
 • Национална програма “Без свободен час”
 • Национална програма  ,,Осигуряване на съвременна образователна среда”; Модул ,,Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки”
 • „Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“  Образование за утрешния ден учебна 2019/2020 година

  Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Изграждане на облачна среда и внедряване на платформа за образователни услуги и съдържание с надежден комуникационен достъп на потребители – експерти, педагогически кадри, ученици и родители.

  2. Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ (като интерактивни дъски, интерактивни маси за детските градини, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание, специализирана съвременна техника и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.).

  3. Обучения на педагогически специалисти (учители, директори, зам.-директори и др. с преподавателска заетост) по и със средствата  на ИКТ.

  4. Разработване на дигитално образователно съдържание като електронни учебници и е-помагала по учебни предмети, интерактивни и мултимедийни уроци, образователни приложения и игри, тестове и др. Контрол на съответствието на дигиталното съдържание с утвърдените програми и добрите педагогически практики. 

  5. Идентифициране и утвърждаване на стойностни дигитални образователни ресурси – международни и национални, с отворен достъп и внедряването им в платформата за образователни услуги и съдържание (вкл. и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.).

  6. Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

  7. Информационни кампании за ползите от дигиталната компетентност, кибер безопасност, медийната грамотност, защита на интелектуалната собственост, промотиране на EU Code Week и др.  https://oud.mon.bg

Copyright © 2024 idwebbg.com. All Rights Reserved. | Презареди